• Veri Madenciliği Örnekleri 101

   • 27/01/2015

  Veri Maden­cil­iği Nedir? Veri maden­cil­iği, ham verinin işlenerek bilgi elde edilmesi için kul­lanılan yön­tem­lerin bütünüdür. Elde edilen bilgi şun­lar ola­bilir: anom­ali tespiti örüntü (pat­tern) tespiti kore­lasyon Veri maden­cil­iğini uzun uzun anlat­mak yer­ine bu teknikleri kul­la­narak ortaya çıkan örnek durum­lar­dan bah­set­mek...

  Read more →

  Teknik ve Pazarlama Birimlerinin Beraber Çalışabilmesi

   • 31/10/2014

  Yük­sek mik­tar­larda verinin analiz edilebilir­liği art­tıkça şir­ketler elbette bun­dan daha iyi yarar­lanır duruma geliy­or­lar. Müş­ter­i­lerinin daha iyi tanım­layan, daha iyi sınıflandıran bir şir­ket müş­ter­i­sine doğru zamanda ihtiy­acı olan çözümü sun­abiliyor. Burada ‘doğru zaman’ kavramını bil­erek kul­lanıy­o­rum çünkü ihtiyaçlar...

  Read more →

  Kişiselleştirilmiş Veri Bize Ne Sağlamaz?

   • 28/08/2014

  filterbubble01

  Veri işlemenin/veriyi analiz etmenin popüler­leşme­siyle beraber kişinin davranışlarını analiz ederek kişiye özel hizmetlerde bulun­mak (per­son­al­iza­tion / kişiselleştirme) artık bir çok alanda olmazsa olma­zlar­dan biri haline geldi. Kişiselleştirme kavramının daha iyi anlaşıl­ması adına basit bir örnek vereyim. Bir...

  Read more →

  Değerlendirme Sistemi ve Beklentiler

   • 26/08/2014

  APlus

  Bir öğret­men iseniz öğren­ci­leriniz­den bek­len­ti­leriniz nedir, bir yönetici iseniz çalışan­lar­dan bek­len­ti­leriniz nedir? Peki değer­lendirme sis­tem­i­niz nasıl? Bah­set­tiğim ilişk­i­lerin hep­sinde bir değer­lendirme sis­temi var; öğret­men öğren­cisini sınavlar değer­lendiriyor, bir satış yöneti­cisi çalışanını ay sonunda yap­tığı satışlara göre değer­lendiriyor.  Özgür...

  Read more →

  İyi Hep İyi, Kötü Hep Kötü (Mü?)

   • 17/08/2014

  J Edgar (2011) Movie Poster

  Küçükken bize öğret­tik­ler­ine bir bakın; iyiler hep iyidir, kötüler hep kötüdür. Hangi masalda yaşlı çirkin bir cadının çocuk­lara ‘sadece sevinsin­ler’ diye şeker verdiğini gördünüz? Onların aklı hep kötülükte. Ya da iyi­lerin hiç kötülük yap­tığını gördünüz mü? J Edgar’ı...

  Read more →

  Kurumsal Müşterilerin Segmentasyonu

   • 12/08/2014

  customer-segmentation_groups

  Bu yazıda veri maden­cil­iği, CRM ve müş­teri seg­men­ta­sy­onu kavram­ların­dan bahsede­ceğim; konu­lar hakkında kısa kısa ön bilgi sahibi olmak için wikipedia makaleler­ine bak­a­bilirsiniz (Veri Maden­cil­iği, CRM). Veri maden­cil­iğinin CRM uygu­la­malarını araştırırken okuduğum kita­plarda ve makalel­erde sürekli olarak eksik gördüğüm bir...

  Read more →

  Metallica, Linus Torvalds ve Küçük Başlangıçlar

   • 21/07/2014

  Metallica

  Geçen hafta Metal­lica kon­serindey­dim, soran­lar için öze­tle söy­leyim; süper bir kon­serdi. Kon­seri üst nok­ta­lara taşıyan sadece Metallica’nın per­for­mansı değildi; ışığın­dan sah­ne­sine, ses sis­te­minden görüntü sis­tem­ine kadar her biri bu şovu üst seviyelere taşımıştı. Konser çıkışı güven­lik barikat­larını kaldıran...

  Read more →

  Amsterdam Notları

   • 06/05/2014

  amsterdam

  Bir önceki yazımda Almanya’dan izlen­im­ler­imi aktar­mıştım. Bu yazıda da yine o gezide yap­tığım 1 gün­lük Ams­ter­dam turun­dan bahsede­ceğim. Hannover’dan Ams­ter­dam arabayla yak­laşık olarak 4 saat sürüyor. Avrupa ülkeleri arasında bir sınır kapısı olmadığı için oto­ban­dan giderken bir anda Hol­lan­daca...

  Read more →

  Almanya İzlenimleri

   • 29/04/2014

  hannover-hauptbahnhof-contrasted

  Yak­laşık 1 ay önce Almanya’da Cebit’e gitme fır­satım oldu ve bu sayede hem Cebit’i görme şan­sım oldu hem de Hannover’i, Berlin’i ve Amsterdam’ı görme fır­satım oldu. Açıkçası bu yazıda Cebit’ten ziyade gezip gördük­ler­im­den bahsede­ceğim. Bu ziyaret benim ilk Almanya deney­imim...

  Read more →

  Yaratılan Katma Değerin Motivasyona Etkisi

   • 04/03/2014

  happy-employee

  İş hay­atında mutluluk/motivasyon kavramına dair farklı kay­naklar­dan okuduğum iki farklı para­grafın aslında bir­birine ne kadar ben­zer şeyler söyle­mek iste­diğini far­ket­tim. Bir­inci yazı Bora Özkent’in bir blog yazısı. Bu yazı ofis dışında piknik/tatil ben­z­eri orga­ni­za­sy­on­ların motive olmak...

  Read more →

  Mutluluk” Abartılmış Bir Kavram Mı?

   • 03/03/2014

  İnsan­ların, sürekli mutlu olmaları gerek­tiğine inandırıldığı bir çağda yaşıy­oruz. Gazeteler, kita­plar, ilan panoları, reklam spot­ları mut­lu­luk üzer­ine söylenebile­cek her şeyi tüket­miş halde… Mutlu olmak bir görev, ödev gibi algılanır oldu ve bu algı, tek başına,...

  Read more →