• A/B Testlerinizi Doğru Yapıyor Musunuz?

   • 24/02/2015

  Growth Hack­ing başlığı altında geçen olmazsa olma­zlar­dan biri de A/B test­leridir. A/B test­lerinde amaç bir­den fazla varyasy­onu test ederek hangisinin daha ver­imli olduğunu anla­mak­tır. A/B testi yaparken en çok yapılan hata­lar­dan biri de testin başarıya ulaştığını düşünerek testi erken son­landır­mak­tadır....

  Read more →

  Eldeki Veri Sorunuzun Cevabını İçermiyor Olabilir

   • 12/02/2015

  Veri anal­izi, veri bil­imi, büyük veri, veri maden­cil­iği gibi kavram­ların popüler­liğinin art­ması ile beraber eldeki verinin her türlü soruya cevap vere­ceği düşüncesi gibi yan­lış bir düşünce de yük­selm­eye başladı. John D Cook’un blog’unda gördüğüm John Tukey’in şu...

  Read more →

  API Kayıtlarını (Log’larını) Görselleştirerek Örüntü (Pattern) Bulmak

   • 09/02/2015

  fonk2

  Web servis­leri aracılığıyla sağladığımız API fonksiy­on­larının kayıt­larını görselleştir­erek her­hangi bir pat­tern (örüntü) çıkarıp çıkara­may­a­cağımı merak ettim. Şu soru­nun cev­abını arıy­o­rum; sağladığımız fonksiy­on­lar­dan birinde gün ve saat bazında bir pat­tern var mı? Örneğin; x fonksiy­onu pazartesi günü saat 19:00–20:00 arasında...

  Read more →

  Teknik Borç Nedir? Nasıl Oluşur?

   • 05/02/2015

  technical-debt

  Teknik Borç Nedir? Teknik borç (tech­ni­cal debt) eksik/hatalı yazılım geliştirme süreç­leri sonu­cunda oluşan sıkın­tıları ifade etmek amacıyla kul­lanılan bir ter­imdir. Bu kavramın babası aynı zamanda wiki kavramının babası olan Ward Cunnighman’dır. Teknik Borç Nasıl Oluşur? Yazılım geliştiri­cisiniz ve siz­den yazdığınız...

  Read more →

  Veri Madenciliği Örnekleri 101

   • 27/01/2015

  market-basket

  Veri Maden­cil­iği Nedir? Veri maden­cil­iği, ham verinin işlenerek bilgi elde edilmesi için kul­lanılan yön­tem­lerin bütünüdür. Elde edilen bilgi şun­lar ola­bilir: anom­ali tespiti örüntü (pat­tern) tespiti kore­lasyon Veri maden­cil­iğini uzun uzun anlat­mak yer­ine bu teknikleri kul­la­narak ortaya çıkan örnek durum­lar­dan bah­set­mek...

  Read more →

  Teknik ve Pazarlama Birimlerinin Beraber Çalışabilmesi

   • 31/10/2014

  cio-vs-cmo

  Yük­sek mik­tar­larda verinin analiz edilebilir­liği art­tıkça şir­ketler elbette bun­dan daha iyi yarar­lanır duruma geliy­or­lar. Müş­ter­i­lerinin daha iyi tanım­layan, daha iyi sınıflandıran bir şir­ket müş­ter­i­sine doğru zamanda ihtiy­acı olan çözümü sun­abiliyor. Burada ‘doğru zaman’ kavramını bil­erek kul­lanıy­o­rum çünkü ihtiyaçlar...

  Read more →

  Kişiselleştirilmiş Veri Bize Ne Sağlamaz?

   • 28/08/2014

  filterbubble01

  Veri işlemenin/veriyi analiz etmenin popüler­leşme­siyle beraber kişinin davranışlarını analiz ederek kişiye özel hizmetlerde bulun­mak (per­son­al­iza­tion / kişiselleştirme) artık bir çok alanda olmazsa olma­zlar­dan biri haline geldi. Kişiselleştirme kavramının daha iyi anlaşıl­ması adına basit bir örnek vereyim. Bir...

  Read more →

  Değerlendirme Sistemi ve Beklentiler

   • 26/08/2014

  APlus

  Bir öğret­men iseniz öğren­ci­leriniz­den bek­len­ti­leriniz nedir, bir yönetici iseniz çalışan­lar­dan bek­len­ti­leriniz nedir? Peki değer­lendirme sis­tem­i­niz nasıl? Bah­set­tiğim ilişk­i­lerin hep­sinde bir değer­lendirme sis­temi var; öğret­men öğren­cisini sınavlar değer­lendiriyor, bir satış yöneti­cisi çalışanını ay sonunda yap­tığı satışlara göre değer­lendiriyor.  Özgür...

  Read more →

  İyi Hep İyi, Kötü Hep Kötü (Mü?)

   • 17/08/2014

  J Edgar (2011) Movie Poster

  Küçükken bize öğret­tik­ler­ine bir bakın; iyiler hep iyidir, kötüler hep kötüdür. Hangi masalda yaşlı çirkin bir cadının çocuk­lara ‘sadece sevinsin­ler’ diye şeker verdiğini gördünüz? Onların aklı hep kötülükte. Ya da iyi­lerin hiç kötülük yap­tığını gördünüz mü? J Edgar’ı...

  Read more →

  Kurumsal Müşterilerin Segmentasyonu

   • 12/08/2014

  customer-segmentation_groups

  Bu yazıda veri maden­cil­iği, CRM ve müş­teri seg­men­ta­sy­onu kavram­ların­dan bahsede­ceğim; konu­lar hakkında kısa kısa ön bilgi sahibi olmak için wikipedia makaleler­ine bak­a­bilirsiniz (Veri Maden­cil­iği, CRM). Veri maden­cil­iğinin CRM uygu­la­malarını araştırırken okuduğum kita­plarda ve makalel­erde sürekli olarak eksik gördüğüm bir...

  Read more →

  Metallica, Linus Torvalds ve Küçük Başlangıçlar

   • 21/07/2014

  Metallica

  Geçen hafta Metal­lica kon­serindey­dim, soran­lar için öze­tle söy­leyim; süper bir kon­serdi. Kon­seri üst nok­ta­lara taşıyan sadece Metallica’nın per­for­mansı değildi; ışığın­dan sah­ne­sine, ses sis­te­minden görüntü sis­tem­ine kadar her biri bu şovu üst seviyelere taşımıştı. Konser çıkışı güven­lik barikat­larını kaldıran...

  Read more →

  Amsterdam Notları

   • 06/05/2014

  amsterdam

  Bir önceki yazımda Almanya’dan izlen­im­ler­imi aktar­mıştım. Bu yazıda da yine o gezide yap­tığım 1 gün­lük Ams­ter­dam turun­dan bahsede­ceğim. Hannover’dan Ams­ter­dam arabayla yak­laşık olarak 4 saat sürüyor. Avrupa ülkeleri arasında bir sınır kapısı olmadığı için oto­ban­dan giderken bir anda Hol­lan­daca...

  Read more →